Tasty Rope Compound Wick – Mesh quấn sẵn

450.000 

Tasty Rope Compound Wick – mesh quấn sẵn dành cho người mới, vẫn đang làm quen với việc khò mesh và cuốn mesh.

Mesh Tasty Rope Compound Wick
Tasty Rope Compound Wick – Mesh quấn sẵn